FAQ/ /

PLAN

Wat voor sfeer krijgt De Meesters?

De Meesters wordt een kleinschalig, duurzaam en ruim opgezet wijkje met ruimte voor groen en pleinen. Op de pagina Plan en Locatie op deze website lees je meer over plan De Meesters en op de pagina Duurzaamheid vertellen we over de ambitie die we hebben op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptie en biodiversiteit.

Welke procedures moeten er doorlopen worden voordat de bouw van de appartementen kan starten?

Voordat de bouw van de appartementen kan starten moet er eerst een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. Dit is nodig om de bestemming van de grond te wijzigen naar wonen. Op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is en er een onherroepelijke omgevingsvergunning is kan de verkoop van de appartementen starten. De aannemer bereidt de bouwwerkzaamheden voor als de omgevingsvergunning onherroepelijk is, 70% van de appartementen is verkocht en de grond bouwrijp is gemaakt. We verwachten in het vierde kwartaal van 2023 of eerste kwartaal van 2024 te starten met de bouw. Lees uitgebreid over de te doorlopen stappen op de pagina planning op deze website.

Op welke wijze kan ik participeren in de plannen voor De Meesters?

Om een breed gedragen plan te krijgen voert Wilma Wonen een participatieproces met zowel omwonenden, omliggende bedrijven en alle andere belangrijke stakeholders voor de planvorming van De Meesters. Om dit traject voor iedereen helder en transparant te organiseren maken wij gebruik van het online participatieplatform Parolo.

Wat zijn de stedenbouwkundige uitgangspunten?

De stedenbouwkundige uitgangspunten zijn bepaald door de gemeente Veenendaal en vastgelegd in het ruimtelijk en programmatisch kader. Dit ruimtelijk en programmatisch kader is door de gemeente Veenendaal opgesteld en op 16 december 2021 in een raadsvergadering vastgesteld. Het is hier in te zien. Hierin worden de omvang en positie van de woongebouwen beschreven. Ook zijn de uitgangspunten voor duurzaam en klimaat- en natuurinclusief bouwen beschreven voor zowel de gebouwen als de openbare ruimte.

ONTSLUITEN / PARKEREN

Hoe wordt de wijk ontsloten?

De toekomstige nieuwbouwlocatie wordt voor auto’s via de Schoolstraat op de Prins Bernhardlaan ontsloten. Fietsers en voetgangers kunnen via de Schoolstraat ook naar de Nieuweweg en de Bevrijdingslaan.

Hoe is het parkeren geregeld in De Meesters?

Het parkeren gebeurt in het plangebied volgens de regels en normen die de gemeente Veenendaal gebruikt. Er worden circa 66 parkeerplaatsen gerealiseerd en die bevinden zich op het maaiveld rond de appartementengebouwen. Tevens worden er 2 deelauto’s voorzien. Hiermee voldoet het plan De Meesters aan de Notitie Parkeernormen Veenendaal 2020.

Komt er vanuit de Schoolstraat een aansluiting voor autoverkeer op de Nieuweweg?

Nee, de aansluiting van de Schoolstraat op de Nieuweweg is er alleen voor fietsers en wandelaars. De situatie zoals die nu is blijft dus ongewijzigd.

LOCATIE / OMGEVING

Wanneer starten de bouwwerkzaamheden?

Dat is nog niet bekend. Er moet eerst een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen en een omgevingsvergunning worden verleend. We verwachten hier tot de zomer van 2023 de tijd voor nodig te hebben. De aannemer bereidt de bouwwerkzaamheden voor als de omgevingsvergunning onherroepelijk is, 70% van de appartementen is verkocht en de grond bouwrijp is gemaakt. Voordat wordt gestart met de bouw.

De Meesters komt tegenover Carbogen Amcis. Is nieuwbouw aan de overkant dan wel geschikt?

Voor het maken van een bestemmingsplan moeten er diverse onderzoeken worden uitgevoerd om te kijken of De Meesters daar ook te bouwen is. Zaken zoals gezondheid en veiligheid i.r.t. overbuurman Carbogen Amcis worden daarin meegenomen. De Meesters moet aan alle veiligheidseisen voldoen.

Wanneer wordt de bestaande bedrijfshal van Seats and Sofas gesloopt?

De sloop start wanneer de bestemmingsplanprocedure (nagenoeg) is doorlopen. Op de pagina Planning lees je meer over de te doorlopen stappen.

Wordt er met de plannen voor De Meesters rekening gehouden met de molenbiotoop van de Nieuwe Molen?

Ja, met De Nieuwe Molen wordt rekening gehouden. Voor de molen is een windhinderonderzoek uitgevoerd om te onderzoeken welk effect het plan De Meesters heeft op de wind voor de molen. Uit het onderzoek blijk dat het plan de Meesters 2% wind wegneemt. Het onderzoek is ook gedeeld met de molenaar en de eigenaar van De Nieuwe Molen. Wilma Wonen en de gemeente Veenendaal zijn al langere tijd in gesprek met de molenaar over de molen i.r.t. de plannen van De Meesters.

Is er overlast te verwachten van de sloop en/of bouw voor de directe omgeving?

Bij dergelijke werkzaamheden is het onmogelijk om overlast geheel te voorkomen. We zullen de overlast zoveel mogelijk proberen te beperken. In een later stadium, nadat een aannemer is geselecteerd, wordt dit verder uitgewerkt.

Is er overlast te verwachten van de omliggende bedrijven?

Naast de omliggende bedrijven staan nu ook al woningen. Op een vergelijkbare afstand komen de appartementen van De Meesters. In het ontwerp van de openbare ruimte en de woongebouwen wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van de omliggende bedrijven, waarmee eventuele overlast tot een minimum wordt beperkt en het woongenot hoog is.

Zijn er op dit moment activiteiten in de oude Seats and Sofas-locatie?

Wilma Wonen verhuurt de voormalige bedrijfshal van Seats and Sofas momenteel aan de GGD. Zij gebruikt dit als vaccinatielocatie.

PROGRAMMA

Welke type appartementen komen er?

De Meesters bestaan uit twee woongebouwen met in totaal ongeveer 125 koop- en huurappartementen in verschillende grootten en prijs-/huurcategorieën. De appartementen zijn levensloopbestendig en mogelijk zullen er een aantal appartementen zorggeschikt worden uitgevoerd.

Uit hoeveel lagen bestaan de appartementengebouwen?

Het gebouw bestaat aan de zijde van de Bevrijdingslaan uit 6 woonlagen, met op enkele plekken als ‘accent’ een 7e woonlaag. Aan de Schoolstraat heeft het gebouw 4 woonlagen.

Komen er sociale appartementen?

Ja, circa 20% van de appartementen wordt sociale huur en circa 10% wordt sociale koop. Om dit nader uit te werken gaat Wilma Wonen voor de sociale huurappartementen in gesprek met woningcorporatie Veenvesters uit Veenendaal.

Is er een mogelijkheid om mee te denken over het plan?

Het plan wordt uitgewerkt door Wilma Wonen in samenwerking met de gemeente Veenendaal en andere belanghebbenden, zoals buurtbewoners en omliggende bedrijven. Je bent vrij om opmerkingen te plaatsen via de contactpagina.

VERKOOP

Is er al informatie beschikbaar over de appartementen?

Er zijn op dit moment nog geen plattegronden en prijzen bekend. Zodra we meer weten, plaatsen wij dit op de website en communiceren wij dit via een nieuwsbrief aan alle belangstellenden van De Meesters.

Wanneer start de verkoop?

Er moet eerst een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Zie ook de pagina Planning op deze site. Zodra de gemeente Veenendaal het bestemmingsplanplan vaststelt en het onherroepelijk is, wordt de verkoop gestart. De verwachting is dat de verkoop in het tweede of derde kwartaal van 2023 kan starten.

Is het al mogelijk om me in te schrijven voor de appartementen?

Het is op dit moment nog niet mogelijk om in te schrijven voor een van de appartementen. Heb je interesse en wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Zo blijf je automatisch op de hoogte van de voortgang.

Waar kan ik terecht voor sociale huurappartementen?

Dat is nu nog niet bekend. Wilma Wonen gaat met woningcorporatie Veenvesters uit Veenendaal in gesprek om te komen tot afspraken over de huurappartementen. Zodra er overeenstemming is bereikt, zullen we dat op deze website vermelden.

Zijn er al toewijzingscriteria bekend voor de sociale koopappartementen?

Ja. Onderstaande eisen van de gemeente Veenendaal gelden op het moment van het maken van deze website. Echter, deze kunnen op het moment van start verkoop anders zijn. Dit zijn de eisen:

  • Maximaal gezamenlijk inkomen van € 50.000.
  • Zelfbewoning verplicht voor de eerste 2 jaar.
  • De helft van de sociale koopappartementen wordt toegewezen aan kandidaten die een sociale huurwoning achterlaten.
  • Toetsing van bovenstaande eisen en toewijzing worden door de gemeente uitgevoerd.

HEB JE EEN VRAAG?

 Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen?
Wij helpen je graag verder.
 

  Stel je vraag

BLIJF OP DE HOOGTE

Laat je gegevens achter via de button en blijf via de nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van De Meester.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief